Effectief communiceren met ouders / interculturele communicatie

           

De meeste leerkrachten zijn goed in staat om het gesprek met ouders en leerlingen aan te gaan. Toch zijn er ook leerkrachten die het soms moeilijk vinden om een gesprek effectief te laten verlopen.

Bijvoorbeeld wanneer ouders te hoge verwachtingen hebben van hun kind en hieraan vasthouden, of ouders die in de schaamte-modus blijven steken en hun kind gaan verdedigen, of ouders die moeilijk bereikbaar zijn of taalbarrière een rol speelt.

Op welke wijze beïnvloeden uw eigen gedrag (en waarden) het gedrag van de ouders? Welk cultuurspecifiek gedrag roept irritaties bij u op? (bijvoorbeeld onverwachte felheid/agressie of juist afhankelijkheid). Waarom leiden andere cultuurwaarden en drijfveren tot andere communicatiepatronen? En hoe herken ik deze patronen? Hoe kan ik aansluiten in communicatie zonder mij aan te passen? Hoe om te gaan met taalproblemen? Hoe betrek ik ouders bij het onderwijs van hun kind?

Vorm

Deze interactieve training kent een persoons- en praktijkgerichte aanpak. Theorie is ondergeschikt aan de praktijk. Er wordt gewerkt met situaties uit de alledaagse praktijk die met afwisselende werkvormen naar het ‘hier en nu’ worden gehaald. Daarmee ontstaat bij de deelnemer gevoel en inzicht in hoe hij/zij handelt in reactie op een situatie en gedrag van de ander. De interactieve werkvormen bestaan o.a. uit dilemma”s, reflectieopdrachten,  video–observatie-zelfanalyse en ‘belevend ervaren’. Dit alles is gebaseerd op een gedegen theoretisch en empirisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden. De procesbegeleiders die deze workshop / training verzorgen, hebben allen een achtergrond als docent drama, trainers met een trainingsacteurs-achtergrond en affiniteit met diversiteitsvraagstukken.

Wat levert het op voor de leerkrachten?

Naast een theoretisch kader met betrekking tot diversiteitsvraagstukken en praktische werkvormen wordt er gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. De werkwijze wordt zorgvuldig nageleefd. Veiligheid, respect en bewustwording zijn belangrijke waarden waaraan wij hoge eisen stellen. Middels simulaties wordt de onderwijzer bewust van haar of zijn houding en het effect daarvan op de ander. Het ervarend leren staat centraal.

Na deze training heeft u inzicht en de vaardigheden om aan te sluiten (niet verwarren met aanpassen) bij een grote diversiteit aan ouders van verschillende culturele achtergronden.

Je wordt jezelf bewuster van je eigen houding en je leert hoe je het beste contact kunt maken met ouders van verschillende culturele achtergrond.

Hiernaast wordt aandacht besteed aan Interculturele sensitiviteitoordeelsvorming, waarneming, feitelijke observatie, bewustwording van eigen houding, zowel verbaal als non-verbaal en het effect daarvan op de ander. Er wordt met name aandacht besteed aan bewustwording van je non-verbale gedrag en hoe je op effectieve wijze spanningen weet te regulieren, zodat je met een open houding, het gewenste effect kan behalen.

Planning

Deze training wordt afgestemd op de context van de organisatie en de ervaringen van de medewerkers. Met een tweetal medewerkers wordt vooraf een interview-/intakegesprek gehouden om de training zo goed mogelijk af te stemmen op de deelnemers.

N.B.. Steeds meer scholen ontdekken de praktische aanpak van Driehoektraining. (Efficiënt, praktisch en pragmatisch).

Referentie: LOWAN (Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers).

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Kosten InCompany: € 1250 ,00. Dit is inclusief, trainer en trainingsacteur , voorbereiding, digitale trainingsmateriaal, Exclusief kilometervergoeding á 0.19 per km.

Aandachtspunten bij intercultureel oudercontact: https://www.driehoektraining.nl/wp-content/uploads/oudercontact1.pdf

Kernwaarde identiteit: Individualisme  en Collectivisme: https://www.driehoektraining.nl/wp-content/uploads/individualisemvscollectiviesme1.pdf

Volg ons op linkedin .