Training

De praktische Driehoektrainingen staan geregistreerd in het LerarenregisterDe praktische Driehoektrainingen worden zeer goed geëvalueerd. Onze ambitie is even simpel als oprecht: blijvend goed werk leveren.
Format/ Werkwijze/ Referenties e.a:  http://www.driehoektraining.nl/?p=2772

‘Effectief communiceren met ouders’

Wat? 
Een praktische training van één dagdeel. U zoomt tijdens de training met de procesbegeleiders in op de manier waarop u communiceert met ouders.

Voor wie? 
Leerkrachten, intern begeleiders, directies en andere functionarissen die werkzaam zijn in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Wat is het doel? 
Persoonlijk in staat zijn om de ouders tijdens gesprekken positief te betrekken bij het onderwijs van het kind / de leerling, waarbij de focus ligt op het omgaan met verschillend gedrag van ouders.

Hoe? 
Het inzetten van verschillende gesprekstechnieken, het bewust zijn van de eigen houding en het aangeven van persoonlijke grenzen staat centraal.

Trainingsopzet: ( casuïstiek – gedrag – leerdoel )
Bovenstaande drie componenten vormen de basis van waaruit de training wordt opgebouwd. Vanuit de casuïstiek die door u en andere deelnemers wordt ingebracht, kijken we  naar het gedrag waarmee u wilt oefenen. Vervolgens wordt de praktijksituatie gesimuleerd waardoor u op een interactieve wijze werkt aan uw persoonlijke leerdoelen, die betrekking kunnen hebben op verschillende thema’s. Voorbeelden hiervan zijn beeldvorming, het omgaan met culturele verschillen of het overbruggen van frustraties of assertief gedrag van ouders. Bij de oefeningen gaat het om het ontdekken van effectief gedrag en wordt u bewust van uw houding en het effect hiervan op de ander.

Procesbegeleiders
De training wordt geleid door een procesbegeleider die ruime ervaring heeft met het geven van trainingen. De procesbegeleider heeft een achtergrond als docent drama of trainer met trainingsacteurs-achtergrond. Hierdoor kan hij/ zij verschillende methoden en technieken inzetten en blijft het interactieve karakter van de training gewaarborgd. De kracht van de training is dat er wordt gewerkt in kleine groepen. Per zeven deelnemers wordt er één procesbegeleider ingezet. Op deze manier kan de procesbegeleider u gerichte en persoonlijke feedback geven!

Beoogd resultaat
Na het volgen van de training bent u in staat om:

 • Interventies toe te passen om weerstand te kunnen ombuigen zodat ouders participeren in het onderwijsproces van hun kind;
 • Bewust zijn van het effect wat het gedrag van uw gesprekspartner op u heeft;
 • Persoonlijke grenzen aan te geven op een manier waarop dit een positief effect heeft op de relatie met de ouders;
 • Uw relatie met de ouders te versterken.

Kenmerkende elementen
De training ‘Effectief communiceren met ouders’ onderscheidt zich van andere trainingen door de volgende elementen:

 • Efficiënt: De training duurt één dagdeel en wordt geleid door een professionele procesbegeleider die ruime ervaring heeft als trainer en trainingsacteur. De training is interactief en bestaat uit praktijkoefeningen met een theoretische onderbouwing.
 • Praktisch:Er wordt veelal geoefend met casuïstiek die deelnemers zelf inbrengen. De procesbegeleiders maken gebruik van verschillende methodes en werkvormen. Ervarend leren staat centraal.
 • Pragmatisch: De deelnemers krijgen praktische tools en vaardigheden aangereikt om hiermee gesprekken met ouders positief te laten verlopen.

Training: “Effectief communiceren met ouders”: 

Met de training Effectief communiceren met ouders zoomen we in op het ouder / leerkracht aspect van deze driehoek. Op school komen opvoeding en onderwijs samen. Het voeren van een goede dialoog tussen ouder en leraar is in het belang van zowel de school als de ouders. Beiden willen kinderen/ leerlingen zo goed mogelijk helpen bij hun ontwikkeling en bij het leren. Kinderen/ leerlingen zijn het meest geholpen als alle betrokken partijen met elkaar samenwerken en met elkaar op een constructieve manier in gesprek gaan, want op deze manier kunnen de leraar en de ouders elkaar versterken bij de ontwikkeling van het kind./ de leerling. Dit is het uitgangspunt van Driehoektraining.Bent u nieuwsgierig naar het complete programma van de training “Effectief communiceren met ouders” ? Wij zijn u graag van dienst. Neem gerust contact met ons op, dan sturen wij u het programma per email toe.

Effectief communiceren in moeilijke situaties 

 • Hoe zorgt u ervoor dat u niet tegenover elkaar staat maar naast elkaar?
 • Hoe betrek ik ouders bij het onderwijs van hun kind?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mezelf zeker voel als ik in gesprek treed met ouders?
 • Hoe ga ik om met ouders die andere verwachtingen hebben?
 • Hoe benader ik ouders die moeilijk te bereiken zijn?
 • Hoe geef ik aan wat ouders van het onderwijs van hun kind kunnen verwachten?
 • Hoe voer ik op een goede manier een lastig gesprek?
 • Hoe ga ik om met verschillende gedragingen van ouders?  

Dit zijn voorbeelden van vragen uit de praktijk waarop Driehoektraing antwoord geeft. De trainingen worden vormgegeven op basis van casuïstiek die deelnemers zelf inbrengen. Deze praktische training is bedoeld om onderwijsprofessionals in hun kracht te zetten door ze bewust te maken van hun talenten.

Training Interculturele Communicatie met leerlingen en ouders: Interculturele Communicatie en statushouders 

Training “Effectief communiceren met ouders“: Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander (ouder, collega of leerling) als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart? http://bit.ly/1XfkT5T

Training: “Omgaan met emoties en conflicten”: Wat zijn de gevolgen van weerstand, conflict  voor uw school? In een training van een dagdeel leren procesbegeleiders u (nieuwe) vaardigheden om hier effectief mee om te gaan. Bent u nieuwsgierig naar het complete programma van de training “omgaan met emotie en weerstand / conflicthantering”. Link

Training: “interculturele overbrugging door effectief communiceren” Na deze training kunt u adequaat aansluiten (zonder aan te passen!) en duidelijkheid creëren bij leerlingen/studenten met een andere culturele achtergrond in begeleidingsgesprekken of in de klas/collegezaal, waardoor de spanning afneemt en uw invloed op het gedrag van de ander toeneemt. http://www.driehoektraining.nl/?p=3764

Training: “Omgang met ouders van verschillende culturele achtergrond”: Vanuit het platform Driehoektraining beschikken wij over kennis en kunde en ervaring rond diversiteitsvraagstukken.Telkens stemmen we deze praktische training af op de wensen en behoeften van de scholen. De training is interactief, waarbij het ervarend leren centraal staat. http://www.driehoektraining.nl/?p=2247

Training: “Omgaan met jongeren uit de jeugdcultuur”:  Omgaan met agressief gedrag van jongeren

Praktische studiedag: “Het bespreekbaar maken van beladen thema’s” #schoolveiligheid Hetbespreekbarmakenvanbeladenthema’s

Training: “Omgaan met grensoverschrijdend gedrag”: Neem gerust contact met ons op, dan sturen wij u het programma per emai

Voorkom voortijdig schooluitval:
Aanpak voortijdig schoolverlaten is belangrijk voor jongeren zelf en voor de samenleving. Een traject voor jongeren binnen het ROC die de kans lopen voortijdig de school te verlaten. Door de risicojongeren, de ouders of verzorgers en een docent of mentor met elkaar te  betrekken en mobiliseren kunnen problemen van jongeren tijdig worden gesignaleerd en kan het risico van voortijdig schooluitval worden beperkt. Deze dynamische driehoek is een effectief methodiek om schooluitval te voorkomen. Hieronder zijn per doelgroep de voordelen van de methode in kaart gebracht.

Empowerment-training: Hoe zorg je ervoor dat je je leerlingen met jouw vaardigheden in hun kracht zet?

Ontwikkelingsgerichte assessments: We hebben ontwikkelingsgerichte assessments ontworpen voor intermenselijke competenties. Een praktische training cq ontwikkelingsassessment (lesmodule) van vier dagdelen “effectief communiceren met ouders” ten behoeve van de startende leerkrachten en studenten op de pabo en de lerarenopleiding. Focus: leren door te doen / te ervaren. Neem gerust contact met ons op, dan sturen wij u het programma per email.

 

https://plus.google.com/110607315932877933341/posts/iQn54axukNr School in en om veiligheid
https://plus.google.com/110607315932877933341/posts Nascholing studiedag diversiteit pesten  ouderbetrokkenheid passend onderwijs
https://plus.google.com/110607315932877933341/posts Hoe kun je ouders inzetten als ervaringsdeskundigen? #passend onderwijs #ouderbetrokkenheid